فست فود درسابرگر اهواز - سفارش اینترنتی غذا - پک فود

صفحه اصلی رستوران ها روی نقشه ارتباط با پک فود
فست فود درسابرگر

فست فود درسابرگر

33917816-17 نمایش تلفن
لیست غذا
 1. رویال برگر قارچ

  همبرگر وِیژه - ژامبون - پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 2. رویال برگر قارچ کوچک

  همبرگر وِیژه - ژامبون - پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 3. بلغاری برگر

  همبرگر ویژه ژامبون - سوسیس بلغاری - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 4. بلغاری برگر کوچک

  همبرگر ویژه ژامبون - سوسیس بلغاری - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 5. پپرونی برگر

  همبرگر ویژه - ژامبون پپرونی - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 6. پپرونی برگر کوچک

  همبرگر ویژه - ژامبون پپرونی - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 7. بیگ مگ برگر

  دو عدد همبرگر ویژه - ژامبون - سوسیس - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 8. بیگ مگ برگر کوچک

  دو عدد همبرگر ویژه - ژامبون - سوسیس - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 9. کلاسیک برگر (درسا برگر)

  همبرگر ویژه - سوسیس پپرونی- سوسیس بلغاری - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 10. کلاسیک برگر (درسا برگر) کوچک

  همبرگر ویژه - سوسیس پپرونی- سوسیس بلغاری - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 11. چیکن برگر

  همبرگر ویژه- فیله مرغ - ژامبون - پنیر موزارلا پ قارچ و مخلفات

 12. چیکن برگر کوچک

  همبرگر ویژه- فیله مرغ - ژامبون - پنیر موزارلا پ قارچ و مخلفات

 13. رست بیف برگر

  همبرگر وِیژه - گوشت -پنیرگودا - پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 14. رست بیف برگر کوچک

  همبرگر وِیژه - گوشت -پنیرگودا - پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 15. بیکن برگر

  همبرگر ویژه - ژامبون- بیکن گوشت و مرغ- پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 16. بیکن برگر کوچک

  همبرگر ویژه - ژامبون- بیکن گوشت و مرغ- پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 17. ارانوس برگر

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس بلغاری - سینه بوقلمون-پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 18. ارانوس برگر کوچک

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس بلغاری - سینه بوقلمون-پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 19. فلاور برگر

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس بلغاری - سینه بوقلمون-ژامبون پپرونی - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 20. فلاور برگر کوچک

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس بلغاری - سینه بوقلمون-ژامبون پپرونی - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 21. استیک برگر

  همبرگر ویژه - فیله گوساله - ژامبون - پنیر - قارچ و مخلفات

 22. استیک برگر کوچک

  همبرگر ویژه - فیله گوساله - ژامبون - پنیر - قارچ و مخلفات

 23. غول برگر

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس کراکف- -پنیر گودا = پنیر موزارلا -سینه بوقلمون - ژامبون پپرونی - قارچ و مخلفات

 1. پیتزا ژامبون مخصوص 1 نفره

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 2. پیتزا ژامبون مخصوص 2 نفره

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 3. پیتزا ژامبون مخصوص 3 نفره

  بدون توضیحات

 4. پیتزا مخلوط 1 نفره

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - گوشت چرخ شده و ریش شده = سوسیس - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 5. پیتزا مخلوط 2 نفره

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - گوشت چرخ شده و ریش شده = سوسیس - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 6. پیتزا مخلوط 3 نفره

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - گوشت چرخ شده و ریش شده = سوسیس - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 7. پیتزا ویژه درسا 1 نفره

  ژامبون تنوری - گوشت چرخ شده و ریش شده = سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 8. پیتزا ویژه درسا 2 نفره

  ژامبون تنوری - گوشت چرخ شده و ریش شده = سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 9. پیتزا ویژه درسا 3 نفره

  ژامبون تنوری - گوشت چرخ شده و ریش شده = سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 10. پیتزا گوشت و قارچ 1 نفره

  گوشت چرخ شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 11. پیتزا گوشت و قارچ 2 نفره

  گوشت چرخ شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 12. پیتزا گوشت و قارچ 3 نفره

  گوشت چرخ شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 13. پیتزا رست بیف (فیلادلفیا)1 نفره

  گوشت ریش شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 14. پیتزا رست بیف (فیلادلفیا) 2 نفره

  گوشت ریش شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 15. پیتزا رست بیف (فیلادلفیا)3 نفره

  گوشت ریش شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 16. پیتزا بوقلمون 1 نفره

  سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 17. پیتزا بوقلمون 2 نفره

  سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 18. پیتزا بوقلمون 3 نفره

  سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 19. پیتزا گوشت و مرغ 1 نفره

  گوشت چرخ شده-سینه مرغ- قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 20. پیتزا گوشت و مرغ 2 نفره

  گوشت چرخ شده-سینه مرغ- قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 21. پیتزا گوشت و مرغ 3 نفره

  گوشت چرخ شده-سینه مرغ- قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 22. پیتزا مرغ و قارچ 1 نفره

  گوشت چرخ شده - سینه مرغ - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 23. پیتزا مرغ و قارچ 2 نفره

  گوشت چرخ شده - سینه مرغ - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 24. پیتزا مرغ و قارچ 3 نفره

  گوشت چرخ شده - سینه مرغ - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 25. پیتزا سوسیس و گوشت 1 نفره

  گوشت چرخ شده-سوسیس- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 26. پیتزا سوسیس و گوشت 2 نفره

  گوشت چرخ شده-سوسیس- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 27. پیتزا سوسیس و گوشت 3 نفره

  گوشت چرخ شده-سوسیس- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 28. پیتزا پپرونی 1 نفره

  ژامبون پپرونی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 29. پیتزا پپرونی 2 نفره

  ژامبون پپرونی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 30. پیتزا پپرونی 3 نفره

  ژامبون پپرونی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 31. پیتزا سالامی 1 نفره

  ژامبون سالامی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 32. پیتزا سالامی 2 نفره

  ژامبون سالامی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 33. پیتزا سالامی 3 نفره

  ژامبون سالامی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 34. پیتزا مکزیکی 1 نفره

  ژامبون پپرونی - گوشت چرخ شده - فلفل عنابی - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 35. پیتزا مکزیکی 2 نفره

  ژامبون پپرونی - گوشت چرخ شده - فلفل عنابی - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 36. پیتزا مکزیکی 3 نفره

  ژامبون پپرونی - گوشت چرخ شده - فلفل عنابی - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 37. پیتزا بیکن 1 نفره

  بیکن گوشت و مرغ - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 38. پیتزا بیکن 2 نفره

  بیکن گوشت و مرغ - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 39. پیتزا بیکن 3 نفره

  بیکن گوشت و مرغ - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 40. پیتزا سبزیجات 2 نفره

  قارچ - پنیرموزالا - فلفل دلمه ای - زیتون - هویج - ذرت

 41. پیتزا سبزیجات 1 نفره

  قارچ - پنیرموزالا - فلفل دلمه ای - زیتون - هویج - ذرت

 42. پیتزا سبزیجات 3 نفره

  قارچ - پنیرموزالا - فلفل دلمه ای - زیتون - هویج - ذرت

 1. هات داگ پنیری

  هات داگ پنیری- قارچ و مخلفات

 2. هات داگ ویژه

  هات داگ پنیری - ژامبون - پنیرگودا - پنیرموزرلا - قارچ و مخلفات

 3. هات داگ سوپر

  هات داگ پنیری - سینه بوقلمون - ژامبون - پنیر گودا + پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 4. بلغاری ویژه

  سوسیس بلغاری - ژامبون - پنیر موزرلا - قارچ و مختفات

 5. کراکف ویژه

  سوسیس کراکف پنیری- ژامبون - پنیر موزرلا - قارچ و مختفات

 1. رست بیف ویژه

  گوشت ریش شده - پنیر و قارچ - مختفات

 2. فیله مرغ تنوری

  بدون توضیحات

 3. استیک بوقلمون

  بدون توضیحات

 4. استیک گوشت

  بدون توضیحات

 5. سوپریم

  بدون توضیحات

 6. اسپاگتی

  گوشت، قارچ، پنیر

 7. خوراک شکاری

  فیله گوساله، سس تریاکی

 8. بشقاب ویژه درسا

  گوشت گوساله - بوقلمون - مرغ - سالاد - سیب زمینی - سوسیس - قارچ - زیتون

 1. مرغ استریپس 5 تکه (فیله)

  بدون توضیحات

 2. مرغ سوخاری 2 تیکه

  بدون توضیحات

 3. مرغ سوخاری 3 تیکه

  بدون توضیحات

 4. مرغ سوخاری 5 تکه

  بدون توضیحات

 5. مرغ سوخاری 7 تکه

  بدون توضیحات

 6. قارچ سوخاری

  بدون توضیحات

 1. ژامبون ویژه درسا (سرد)

  بدون توضیحات

 2. ژامبون ویژه درسا (گرم)

  بدون توضیحات

 3. ژامبون میخ ماخ (گرم)

  بدون توضیحات

 4. ژامبون گوشت

  بدون توضیحات

 5. ژامبون مرغ

  بدون توضیحات

 6. ژامبون پپرونی

  بدون توضیحات

 1. سیب زمینی (1 نفره)

  بدون توضیحات

 2. سیب زمینی (2 نفره)

  بدون توضیحات

 3. سیب زمینی با پنیر (1 نفره)

  بدون توضیحات

 4. سیب زمینی با پنیر (2 نفره)

  بدون توضیحات

 5. سیب زمینی با پنیر و قارچ (1 نفره)

  بدون توضیحات

 6. سیب زمینی با پنیر و قارچ (2 نفره)

  بدون توضیحات

 7. سیب زمینی پیتزایی (2 نفره)

  بدون توضیحات

 8. سالاد فصل (1 نفره)

  بدون توضیحات

 9. سالاد فصل (2 نفره)

  بدون توضیحات

 10. سالاد پاستا (1 نفره)

  بدون توضیحات

 11. سالاد پاستا (2 نفره)

  بدون توضیحات

 12. سس مخصوص فرانسوی

  بدون توضیحات

 13. سس مخصوص قرمز تند

  بدون توضیحات

 1. نوشابه قوطی

  بدون توضیحات

 2. دلستر

  بدون توضیحات

 • همبرگر
 • پیتزا
 • سوسیس
 • گوشت گرم
 • سوخاری
 • ژامبون
 • پیش غذا
 • نوشیدنی
نظر کاربران در رابطه با فست فود درسابرگر 46

بهزاد11:20 - 1394/03/02

من پیتزا مخلوط سفارش دادم . خوب بود . ولی خیلی شلوغه

منصور07:02 - 1394/02/08

کیفیت غذاهای درسا حرف نداره ^_^
فقط اگه گارسون هاش خوش اخلاق تر باشن خیلی خوب میشه

لیلا احمدی10:22 - 1394/01/19

کیفیت پیتزا رست بیف عالی بود
تشکر ویژه از سرآشپز و مجموعه درسابرگر

اشکان09:28 - 1394/01/18

با همه چیز درسا حال میکنم بجز گارسناش

رضا03:15 - 1393/11/10

راستش با تعریفهایی که اینجا شنیدم دیشب برای اولین رفتیم درسابرگر
پیتزا مخصوص، پیتزا ویژه و بلغاری برگر گرفتیم
پیتزاهاش عالی بود. مخصوصا با پیتزا مخصوصش خیلی حال کردم
ولی حقیقتش با بلغاری برگر حال نکردم. کالباسش خیلی بی کیفیت بود و در کل ساندویچش مزه ساندویچ تخم مرغ میداد! با تعریفایی که اینجا شنیده بودم انتظار دیگه ای داشتم ولی پر ملات بود و منی که معمولا با یه دونه ساندویچ سیر نمیشم با نصفش سیر شدم
وای فای هم توی رسید نوشته بودن که داره ولی قطع بود!

مریم01:49 - 1393/11/09

یه دونست
من هر وقت بخوام فست فود بخورم مستقیم درسا

سارا12:24 - 1393/11/04

ساندویچ هاش خیلی حجیم و خوشمزس.

تپلی10:00 - 1393/11/02

به جان خودم برنابرگر و درسابرگر خیابون 17 رو آباد کردن
رو به رو درسا برگر جا نیست پارک کنی حتما یبار امتحان کنید

پرتو 10:03 - 1393/11/02

من درسا برگر رو با هيچ فست فودي عوض نميكنم ، چون مثلش هيچ جا نديدم هميشه هم همه رو به اين فيت فود دعوت ميكنم ، هيچ وقت نتونستم غذاش رو كامل بخورم چون خيلي حجمش زياده اما كيفيتش رو نميتونم با جايي مقايسه كنم، در مورد اخلاقشون هم الهي شكر من هر وقت رفتم خوب بودن

مدیر فست فود هستم02:54 - 1393/11/01

ازهمه دوستان عزیز که نظر دادن ممنونم
انشالا به کمک شما تمام سعی ما بر اینه که همیشه بهترین باشیم
بابت بد اخلاقی ها هم به بزرگی خودتون ببخشید