فست فود درسابرگر اهواز - سفارش اینترنتی غذا - پک فود

صفحه اصلی رستوران ها روی نقشه سفارش آنلاین غذا ورود به پک فود عضویت در پک فود ارتباط با پک فود
5% تخفیف پرداخت اینترنتی فست فود درسابرگر

فست فود درسابرگر

اینترنتی سفارش بده ٪۱۰ تخفیف بگیر
( کد تخفیف: packfood10 )
نمایش تلفن
لیست غذا
 1. رویال برگر قارچ

  14,000 ت

  همبرگر وِیژه - ژامبون - پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 2. رویال برگر قارچ کوچک

  10,000 ت

  همبرگر وِیژه - ژامبون - پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 3. بلغاری برگر

  16,000 ت

  همبرگر ویژه ژامبون - سوسیس بلغاری - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 4. بلغاری برگر کوچک

  12,000 ت

  همبرگر ویژه ژامبون - سوسیس بلغاری - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 5. پپرونی برگر

  17,000 ت

  همبرگر ویژه - ژامبون پپرونی - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 6. پپرونی برگر کوچک

  13,000 ت

  همبرگر ویژه - ژامبون پپرونی - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 7. بیگ مگ برگر

  19,000 ت

  دو عدد همبرگر ویژه - ژامبون - سوسیس - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 8. بیگ مگ برگر کوچک

  14,000 ت

  دو عدد همبرگر ویژه - ژامبون - سوسیس - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 9. کلاسیک برگر (درسا برگر)

  19,000 ت

  همبرگر ویژه - سوسیس پپرونی- سوسیس بلغاری - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 10. کلاسیک برگر (درسا برگر) کوچک

  14,000 ت

  همبرگر ویژه - سوسیس پپرونی- سوسیس بلغاری - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 11. چیکن برگر

  19,000 ت

  همبرگر ویژه- فیله مرغ - ژامبون - پنیر موزارلا پ قارچ و مخلفات

 12. چیکن برگر کوچک

  14,000 ت

  همبرگر ویژه- فیله مرغ - ژامبون - پنیر موزارلا پ قارچ و مخلفات

 13. رست بیف برگر

  19,000 ت

  همبرگر وِیژه - گوشت -پنیرگودا - پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 14. رست بیف برگر کوچک

  18,000 ت

  همبرگر وِیژه - گوشت -پنیرگودا - پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 15. بیکن برگر

  20,000 ت

  همبرگر ویژه - ژامبون- بیکن گوشت و مرغ- پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 16. بیکن برگر کوچک

  15,000 ت

  همبرگر ویژه - ژامبون- بیکن گوشت و مرغ- پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 17. ارانوس برگر

  21,000 ت

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس بلغاری - سینه بوقلمون-پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 18. ارانوس برگر کوچک

  16,000 ت

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس بلغاری - سینه بوقلمون-پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 19. فلاور برگر

  24,000 ت

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس بلغاری - سینه بوقلمون-ژامبون پپرونی - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 20. فلاور برگر کوچک

  18,000 ت

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس بلغاری - سینه بوقلمون-ژامبون پپرونی - پنیر گودا = پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 21. استیک برگر

  32,000 ت

  همبرگر ویژه - فیله گوساله - ژامبون - پنیر - قارچ و مخلفات

 22. استیک برگر کوچک

  22,000 ت

  همبرگر ویژه - فیله گوساله - ژامبون - پنیر - قارچ و مخلفات

 23. غول برگر

  35,000 ت

  همبرگر ویژه -ژامبون - سوسیس کراکف- -پنیر گودا = پنیر موزارلا -سینه بوقلمون - ژامبون پپرونی - قارچ و مخلفات

 1. پیتزا ژامبون مخصوص 1 نفره

  15,000 ت

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 2. پیتزا ژامبون مخصوص 2 نفره

  18,000 ت

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 3. پیتزا ژامبون مخصوص 3 نفره

  21,000 ت

  بدون توضیحات

 4. پیتزا مخلوط 1 نفره

  17,000 ت

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - گوشت چرخ شده و ریش شده = سوسیس - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 5. پیتزا مخلوط 2 نفره

  20,000 ت

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - گوشت چرخ شده و ریش شده = سوسیس - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 6. پیتزا مخلوط 3 نفره

  23,000 ت

  ژامبون گوشت و مرغ 70درصد - گوشت چرخ شده و ریش شده = سوسیس - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 7. پیتزا ویژه درسا 1 نفره

  22,000 ت

  ژامبون تنوری - گوشت چرخ شده و ریش شده = سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 8. پیتزا ویژه درسا 2 نفره

  26,000 ت

  ژامبون تنوری - گوشت چرخ شده و ریش شده = سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 9. پیتزا ویژه درسا 3 نفره

  30,000 ت

  ژامبون تنوری - گوشت چرخ شده و ریش شده = سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - زیتون - ذرت - فلفل دلمه ای

 10. پیتزا گوشت و قارچ 1 نفره

  22,000 ت

  گوشت چرخ شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 11. پیتزا گوشت و قارچ 2 نفره

  26,000 ت

  گوشت چرخ شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 12. پیتزا گوشت و قارچ 3 نفره

  30,000 ت

  گوشت چرخ شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 13. پیتزا رست بیف (فیلادلفیا)1 نفره

  22,000 ت

  گوشت ریش شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 14. پیتزا رست بیف (فیلادلفیا) 2 نفره

  26,000 ت

  گوشت ریش شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 15. پیتزا رست بیف (فیلادلفیا)3 نفره

  30,000 ت

  گوشت ریش شده - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 16. پیتزا بوقلمون 1 نفره

  20,000 ت

  سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 17. پیتزا بوقلمون 2 نفره

  23,000 ت

  سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 18. پیتزا بوقلمون 3 نفره

  26,000 ت

  سینه بوقلمون - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 19. پیتزا گوشت و مرغ 1 نفره

  18,000 ت

  گوشت چرخ شده-سینه مرغ- قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 20. پیتزا گوشت و مرغ 2 نفره

  21,000 ت

  گوشت چرخ شده-سینه مرغ- قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 21. پیتزا گوشت و مرغ 3 نفره

  24,000 ت

  گوشت چرخ شده-سینه مرغ- قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 22. پیتزا مرغ و قارچ 1 نفره

  16,000 ت

  گوشت چرخ شده - سینه مرغ - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 23. پیتزا مرغ و قارچ 2 نفره

  19,000 ت

  گوشت چرخ شده - سینه مرغ - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 24. پیتزا مرغ و قارچ 3 نفره

  22,000 ت

  گوشت چرخ شده - سینه مرغ - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 25. پیتزا سوسیس و گوشت 1 نفره

  17,000 ت

  گوشت چرخ شده-سوسیس- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 26. پیتزا سوسیس و گوشت 2 نفره

  20,000 ت

  گوشت چرخ شده-سوسیس- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 27. پیتزا سوسیس و گوشت 3 نفره

  23,000 ت

  گوشت چرخ شده-سوسیس- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 28. پیتزا پپرونی 1 نفره

  17,000 ت

  ژامبون پپرونی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 29. پیتزا پپرونی 2 نفره

  20,000 ت

  ژامبون پپرونی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 30. پیتزا پپرونی 3 نفره

  23,000 ت

  ژامبون پپرونی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 31. پیتزا سالامی 1 نفره

  15,000 ت

  ژامبون سالامی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 32. پیتزا سالامی 2 نفره

  18,000 ت

  ژامبون سالامی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 33. پیتزا سالامی 3 نفره

  21,000 ت

  ژامبون سالامی - قارچ- پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 34. پیتزا مکزیکی 1 نفره

  22,000 ت

  ژامبون پپرونی - گوشت چرخ شده - فلفل عنابی - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 35. پیتزا مکزیکی 2 نفره

  26,000 ت

  ژامبون پپرونی - گوشت چرخ شده - فلفل عنابی - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 36. پیتزا مکزیکی 3 نفره

  30,000 ت

  ژامبون پپرونی - گوشت چرخ شده - فلفل عنابی - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 37. پیتزا بیکن 1 نفره

  20,000 ت

  بیکن گوشت و مرغ - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 38. پیتزا بیکن 2 نفره

  23,000 ت

  بیکن گوشت و مرغ - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 39. پیتزا بیکن 3 نفره

  26,000 ت

  بیکن گوشت و مرغ - قارچ - پنیر موزارلا - ذرت - فلفل دلمه ای

 40. پیتزا سبزیجات 2 نفره

  18,000 ت

  قارچ - پنیرموزالا - فلفل دلمه ای - زیتون - هویج - ذرت

 41. پیتزا سبزیجات 1 نفره

  15,000 ت

  قارچ - پنیرموزالا - فلفل دلمه ای - زیتون - هویج - ذرت

 42. پیتزا سبزیجات 3 نفره

  21,000 ت

  قارچ - پنیرموزالا - فلفل دلمه ای - زیتون - هویج - ذرت

 1. هات داگ پنیری

  13,000 ت

  هات داگ پنیری- قارچ و مخلفات

 2. هات داگ ویژه

  16,000 ت

  هات داگ پنیری - ژامبون - پنیرگودا - پنیرموزرلا - قارچ و مخلفات

 3. هات داگ سوپر

  20,000 ت

  هات داگ پنیری - سینه بوقلمون - ژامبون - پنیر گودا + پنیر موزارلا - قارچ و مخلفات

 4. بلغاری ویژه

  15,000 ت

  سوسیس بلغاری - ژامبون - پنیر موزرلا - قارچ و مختفات

 5. کراکف ویژه

  20,000 ت

  سوسیس کراکف پنیری- ژامبون - پنیر موزرلا - قارچ و مختفات

 1. رست بیف ویژه

  22,000 ت

  گوشت ریش شده - پنیر و قارچ - مختفات

 2. فیله مرغ تنوری

  16,000 ت

  بدون توضیحات

 3. استیک بوقلمون

  23,000 ت

  بدون توضیحات

 4. استیک گوشت

  30,000 ت

  بدون توضیحات

 5. سوپریم

  16,000 ت

  بدون توضیحات

 6. اسپاگتی

  15,000 ت

  گوشت، قارچ، پنیر

 7. خوراک شکاری

  30,000 ت

  فیله گوساله، سس تریاکی

 8. بشقاب ویژه درسا

  35,000 ت

  گوشت گوساله - بوقلمون - مرغ - سالاد - سیب زمینی - سوسیس - قارچ - زیتون

 1. مرغ استریپس 5 تکه (فیله)

  16,000 ت

  بدون توضیحات

 2. مرغ سوخاری 2 تیکه

  15,000 ت

  بدون توضیحات

 3. مرغ سوخاری 3 تیکه

  18,000 ت

  بدون توضیحات

 4. مرغ سوخاری 5 تکه

  27,000 ت

  بدون توضیحات

 5. مرغ سوخاری 7 تکه

  38,000 ت

  بدون توضیحات

 6. قارچ سوخاری

  5,000 ت

  بدون توضیحات

 1. ژامبون ویژه درسا (سرد)

  13,000 ت

  بدون توضیحات

 2. ژامبون ویژه درسا (گرم)

  13,000 ت

  بدون توضیحات

 3. ژامبون میخ ماخ (گرم)

  20,000 ت

  بدون توضیحات

 4. ژامبون گوشت

  13,000 ت

  بدون توضیحات

 5. ژامبون مرغ

  12,000 ت

  بدون توضیحات

 6. ژامبون پپرونی

  12,000 ت

  بدون توضیحات

 1. سیب زمینی (1 نفره)

  5,000 ت

  بدون توضیحات

 2. سیب زمینی (2 نفره)

  7,000 ت

  بدون توضیحات

 3. سیب زمینی با پنیر (1 نفره)

  6,000 ت

  بدون توضیحات

 4. سیب زمینی با پنیر (2 نفره)

  8,000 ت

  بدون توضیحات

 5. سیب زمینی با پنیر و قارچ (1 نفره)

  7,000 ت

  بدون توضیحات

 6. سیب زمینی با پنیر و قارچ (2 نفره)

  9,000 ت

  بدون توضیحات

 7. سیب زمینی پیتزایی (2 نفره)

  12,000 ت

  بدون توضیحات

 8. سالاد فصل (1 نفره)

  5,000 ت

  بدون توضیحات

 9. سالاد فصل (2 نفره)

  7,000 ت

  بدون توضیحات

 10. سالاد پاستا (1 نفره)

  5,000 ت

  بدون توضیحات

 11. سالاد پاستا (2 نفره)

  8,000 ت

  بدون توضیحات

 12. سس مخصوص فرانسوی

  1,000 ت

  بدون توضیحات

 13. سس مخصوص قرمز تند

  1,000 ت

  بدون توضیحات

 1. نوشابه قوطی

  1,500 ت

  بدون توضیحات

 2. دلستر

  1,500 ت

  بدون توضیحات

 • همبرگر
 • پیتزا
 • سوسیس
 • گوشت گرم
 • سوخاری
 • ژامبون
 • پیش غذا
 • نوشیدنی
نظر کاربران در رابطه با فست فود درسابرگر 44

میثم صائب10:34 - 1393/06/29

پیتزاش

میثم صائب10:32 - 1393/06/29

ولی پیتاش خیلی چربه اگر روغنش کم بشه خیلی بهتر میشه

میثم صائب10:31 - 1393/06/29

آره منم بلغاری برگرش رو خوردم خیلی عالی بود

رامین10:13 - 1393/06/29

کیفیت برگراش حرف نداره !!!!