مغز ران

روش
دما
روغن داغ
170درجه
180 درجه
زمان
6 تا 8 دقیقه
4 تا 6 دقیقه
12 تا 15 دقیقه

نوع بسته بندی:
ظرف
تعداد بسته در کارتن:
12
وزن بسته بندی:
800 گرمی
زمان ماندگاری:
6 ماه
شرایط نگهداری:
دمای زیر 18 درجه
Relate Product Related Products